Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

stat

ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI A.A.F.
STATUT

CAPITOLUL I – DENUMIREA, SEDIUL, SCOPUL, ACTIVITATILE SI DURATA DE FUNCTIONARE

Articolul 1. Denumire

1.1 Denumirea asociatiei este :
ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI – A.A.F.
denumită în continuare ” Asociatie „.

Articolul 2. Sediul

2.1 Sediul Asociatiei este în România, Splaiul Unirii nr.16, etaj.4, cam.403 sectorul 4, Bucureşti.
2.2 Sediul va putea fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare.sau prin hotarirea Consiliului Director
2.3 Asociatia isi poate constitui filiale , in Roamania si/sau strainatate prin Hotarirea Adunarii Generale a Asociatiei, cu respectatea normelor legale in vigoare..

Articolul 3. Scopul şi activităţile Asociatiei

3.1 Asociatia este o organizaţie profesională non-profit, independentă, neguvernamentală, cu personalitate juridică, constituită conform dispoziţiilor Legii 21/1924, modificata si complatata conform prevederilor OG 26/200 cu modificarile si completarile ulterioare, având drept scop:
3.1.1 – sa dezvolte si sa mentina relatii corespunzatoare cu media si publicul in general, sa promoveze un inalt nivel de transparenta, cunoastere si incredere in ceea ce priveste conceptul de investiţie colectivă în valori mobiliare precum şi activitatea membrilor săi;

3.1.2.- sa promoveze in cadrul industriei atingerea unor standarde profesionale si de etica ridicate, inclusiv prin organizarea periodica a unor cursuri de pregatire si perfectionare a personalului din industrie;

3.1.3.- sa intocmeasca periodic si sa furnizeze publicului din tara si/sau strainatate, informatii corecte si transparente despre activitatea membrilor si obiectivele asociatiei ;

3.1.4.- sa promoveze si/sau sa sustina acele proiecte de legi si regulamente care prin cadrul legislativ creat sa confere membrilor sai, posibilitatea efectiva de dezvoltare a industriei si protectia investitorilor ;

3.1.5.- sa contribuie la cresterea competitivitatii si calitatea serviciilor, prin promovarea si implementarea in intreaga industrie a normelor/standardelor specifice care guverneaza aceasta activitate in spatiul Uniunii Europene , inclusiv cele de etica, integritate si profesionalism ;

3.1.6 – să dezvolte şi să menţină legături permanente cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) si/sau oricare alta institutie/organisme din tara sau Uniunea Europeana implicate in sfera de activitatea a organismelor de plasament colectiv, pentru a putea actiona eficient ori de cate ori este nevoie, a sustine si impune respectarea interesele membrilor sai;

3.1.7 – să contribuie prin dezvoltarea de proiecte de studii si/sau cercetari de piata specializate la asigurarea unei vizibilitati cat mai mari a industriei si sporirea coeficientului de incredere al populatiei in instrumentele oferite de aceasta;

3.1.8 – să stabilească şi să dezvolte legături cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale interne şi internationale, cu orice persoană fizică si/sau juridică română sau străină, în scopul promovării schimbului de vederi şi de experienţă în domeniu şi pentru promovarea investitiilor in organismele de plasament colectiv din România.

3.2 Pentru atingerea obiectivelor mai sus menţionate, Asociatia poate desfăşura următoarele activităţi:
3.2.1 – organizeaza si administreaza propriul sitem de difuzare (comunicate de presa, conferinte de presa, website etc.) publica a informaţiilor privind organismele de plasament colectiv administrate de memebrii sai;
3.2.2 – asigura informarea curenta a membrilor săi cu ultimele reglementari, amendamente, dezvoltări sau iniţiative de organizare sau de modificare a cadrului legislativ curent;
3.2.3 – asigură cadrul pentru definirea, elaborarea, perfecţionarea şi aplicarea standardelor profesionale si procedurilor necesare în industrie, in vederea armonizarii reglementarilor si/sau normelor din Romania cu prevederile similare din Uniunea Europeana;
3.2.4 – organizează stagii şi seminare de perfecţionare profesională a membrilor săi în tara sau străinătate;
3.2.5 – angajaza efectuarea de studii si/sau sondaje necesare pentru dezvoltarea industriei şi face daca este cazul in baza rezultatelor, propuneri privind priorităţile în reglementarea şi organizarea activităţii organismelor de plasament colectiv si a societatilor de administrare a investitiilor şi asigură promovarea si sustinerea lor în vederea adoptării acestora de către autorităţile cu competenta necesara.
3.2.6 – poate externaliza cu acordul consiliului director activitatea de evidenta contabila a organizatiei precum si orice alt fel de activitate daca se constata necesitatea si eficienta financiara sporita a organizarii in acest fel a acestor activitati;
3.2.7- organizează şi participa la întâlniri in tara sau strainatate, la seminare, prelegeri, conferinţe etc. legate de domeniul de activitate, de imbunatatirea cadrului organizatoric al acestuia si de schimbul de experienta cu alte organizatii similare;
3.2.8 – asigură editarea de publicaţii informative de specialitate, o publicaţie informativă a Asociatiei precum şi funcţionarea unei biblioteci de specialitate;
3.2.9 – asigura un forum informal pentru stabilirea de contacte şi schimburi de vederi cu alţi profesionişti în domeniu din tara sau din străinătate;
3.2.10 – desfăşoară activităţi în vederea afilierii Asociatiei la organisme similare din străinătate;
3.2.11 – acordă asistenţă şi sprijin de specialitate membrilor şi celor interesaţi;
3.2.12 – conlucrează cu CNVM si/sau oricare alta entitate autorizata implicata in elaborarea de reglementari, norme, instrucţiuni şi în orice alte probleme care vizeaza reglementarea activitatii membrilor sai;
3.3 Asociatia poate exercita prerogative ale CNVM, numai în baza delegării de competenţă făcute de aceasta,

Articolul 4 – Durata de funcţionare

4.1 Durata de funcţionare a asociatiei este nelimitată.

CAPITOLUL II – MEMBRII Asociatiei

Articolul 5 – Calificare

5.1 Categoriile de membri ai Asociatiei sunt :
– membrii cu drepturi depline;
– membrii asociati;
– parteneri;

5.1.1 – pot fi membri cu drepturi depline:
– societăţile de administrare a investiţiilor (asset management companies ) autorizate sa desfasoare activitati de administrare a organismelor de plasament colectiv.
– societăţile de investiţii financiare (tip AOPC) autoadministrate având autorizaţie de funcţionare din partea autoritatii de reglementare;
-societăţile de investiţii financiare (tip AOPC) administrate de o sociate de administrare autorizata de autoritatea de reglementare;
-societăţile (bancile) de depozitare autorizate sa desfasoare aceasta activitate;
– alte entităţi autorizate in Romania sau filiale ale unor entitati autorizate in alte tari dar care isi desfasoara activitatea in Romania in baza pasaportului european si au in cadrul obiectului de activitate administrarea de organisme de plasament colectiv, de portofolii individuale, inclusiv a celor detinute de fondurile de pensii si/sau distribuirea de titluri de participare ;
Membrii cu drepturi depline au dreptul să voteze.

5.1.2 – pot fi membri asociaţi:
– auditori persoane juridice inscrise de CNVM in lista auditorilor financiari care au dreptul de a audita situatiile financiare ale entitatilor pietelor reglementate ;
– companii IT(software) care furnizeaza servicii industriei sau unor membrii;

Membrii asociaţi nu au drept de vot insa pot să ia parte la Adunarea Generală, să îşi exprime opiniile şi să ceară ca opinia exprimată să fie menţionată în procesul verbal al şedinţei precum şi toate celelalte drepturi menţionate sau decurgând din prezentul Statut.

5.1.3 –pot fi membri parteneri:
persoane fizice cat si cele juridice care au contribuţii deosebite teoretice şi / sau practice în domeniul investiţiilor mobiliare, a schemelor de organizare a OPCVM sau AOPC, sau al legislatiei care guverneaza in aceste domenii. Membrii parteneri nu plătesc cotizaţie. Ei sunt aleşi de către Adunarea Generală Extraordinara. Ei pot participa la Adunările Generale ale Asociatiei iar Asociatia va solicita prezenţa acestora la acele şedinţe sau dezbateri publice unde opinia lor este necesară. Membrii parteneri nu au dreptul de vot.

5.2 Calitatea de membru nu poate fi cedată sau transferată.

Articolul 6 – Admiterea

6.1 Pentru a deveni membru cu drepturi depline, orice persoană juridică eligibilă potrivit prevederilor de mai sus va depune o declaraţie prin care arată că înţelege să devină membru al Asociatie şi se angajeaza ferm sa respecte prevederile prezentului Statut.si a reglementarilor adoptate de Asociatie in aplicarea acestuia, precum si a reglementarilor CNVM in domeniu. Totodata declaratia trebuie sa cuprinda angajamentul ferm de plata a cotizatiei si a altor contributii de membru, in cunatumul si la termenele fixate de Asociatie. Calitatea de membru se dobândeşte de la data in care admiterea a fost aprobata de adunarea generala extraordinara, coroborat cu intrarea in contul asociatiei a taxei de admitere.

6.2 Pentru a deveni membru asociat al Asociatiei, persoanele juridice eligibile potrivit prevederilor de mai sus vor adresa Preşedintelui Asociatiei o cerere scrisă. Cererea trebuie să fie susţinută de minimum 5 membri, inclusiv membri asociaţi, şi urmează să fie aprobată de către Consiliul Director în cel mult 30 de zile de la înregistrarea ei.

6.3 Membrii parteneri sunt aleşi de către Adunarea Generală Extraordinara;

6.4 Admiterea de noi membri parteneri în cadrul Asociatiei se face similar admiterii de membri asociaţi.

6.5 Dacă, din orice motiv, unul dintre membrii cu drepturi depline, membru asociat sau partener iese din rândurile Asociatiei, reintrarea sa se poate face numai cu acordul Adunării Generale Extraordinare.

Articolul 7 – Drepturi şi obligaţii ale membrilor

7.1 Toţi membrii Asociatiei au următoarele drepturi:
a. – să participe la toate activităţile Asociatiei;
b. – să participe la Adunările Generale;
c. – să exercite dreptul de vot (mai puţin membrii asociaţi şi membrii onorifici);
d.- sa fie informati despre orice problema de interes privind activitatile asociatiei;
e.- să consulte banca de date, publicaţiile şi materialele documentare aparţinând Asociatiei şi să beneficieze de facilităţile Asociatiei;
f. – să beneficieze de programele de pregătire profesionala;
g. – să colaboreze la publicaţiile Asociatiei;
h. -să ceara explicaţii Consiliului Director sau membrilor acestuia, Trezorierului, comisiei de cenzori sau cenzorului extern independent (după caz) desemnat de către Adunare Generala să verifice activitatea Asociatiei, despre situaţia şi activitatea Asociatiei;
i. – să conteste măsurile Comisiei Disciplinare;
j. – alte drepturi decurgând din lege sau din Statut.
7.2 Toţi membrii Asociatiei au următoarele obligaţii:
a. – să respecte Statutul Asociatiei, normele şi standardele profesionale precum şi normele de disciplină şi etică profesională emise de către Asociatie şi CNVM;
b. – să contribuie la realizarea obiectului de activitate al Asociatiei;
c. – să achite obligaţiile financiare faţă de Asociatiei;
d. – să se abţină de la fapte si/sau afirmatii care ar putea aduce atingere in orice fel activitatii şi bunului renume al Asociatiei sau al oricarui membru al ei;
e. – să informeze Asociatia despre orice incompatibilitate sau conflict de interese între anumite situaţii specifice sau personale şi activităţile Asociatiei;
f. – alte obligaţii care rezultă din Statut, calitatea de membru sau prevederile legale.

Art. 8 – Încetarea calităţii de membru

8.1. Calitatea de membru poate înceta prin :
– retragerea benevola din asociatie
– deces, in cazul membrilor persoane fizice
– excludere
– începerea procedurii de lichidare precum şi în momentul anularii / retragerii autorizaţiei de către CNVM.

8.1.1 Membrii vor notifica retragerea din Asociatie prin notă scrisă adresată Consiliului Director.
8.1.2 Membrii nu se pot retrage din Asociatie în următoarele cazuri:
– Asociatia a început o procedura disciplinara împotriva membrului respectiv;
– Comisia disciplinara a notificat Consiliului Director , că membrul respectiv se afla în curs de cercetare;
– CNVM a început o procedura disciplinara sau de cercetare împotriva membrului respectiv
8.1.3 Membrii Asociatiei pot fi excluşi sau suspendaţi pentru neplata cotizaţiei de membru, nerespectarea Statutului, acţiuni îndreptate împotriva Asociatiei, nerespectarea regulilor de organizare şi conduită profesională generale şi /sau specifice ale Asociatiei, alte motive întemeiate care determină incompatibilitatea cu calitatea de membru.
8.1.4 Propunerea de excludere sau suspendare va fi făcută Adunării Generale Extraordinare de către Consiliul Director cu majoritate de voturi. Adunarea Generala va decide cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor cu drepturi depline (prezenţi şi reprezentati).

8.1.5 Efectul suspendarii consta in ridicarea tuturor drepturilor acordate prin prezentul Statut sau dobandite ulterior de Asociatie. Pe perioada suspendarii, membrii nu sunt obligati sa achite cotizatiile si alte obligatii fata de Asociatie.
La expirarea perioadei de suspendare, respectivul membru reintra in toate drepturile detinute anterior.

8.1.6. Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului şi rămân obligaţi să achite cotizaţiile şi alte obligaţii faţă de Asociatie până la data excluderii sau retragerii lor.

8.2 Cotizaţiile şi obligaţiile plătite nu se restituie.
8.3 In cazul retragerii autorizaţiei de către CNVM precum şi al începerii procedurii de lichidare, calitatea de membru încetează automat, fără nici o alta formalitate.
8.4 In cazul suspendării activităţii de către CNVM, calitatea de membru al Asociatiei va fi suspendată pe aceiaşi perioada.

CAPITOLUL III – ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

Articolul 9 – Organele Asociatiei sunt :

a) ADUNAREA GENERALA
b) CONSILIUL DIRECTOR
c) CENZORUL
9.1 Organizarea şi structura Asociatiei sunt următoarele:
a. Adunarea Generală este formată din membrii cu drepturi depline, membrii asociaţi şi membrii parteneri; membrii asociaţi şi membrii parteneri au dreptul de a participa la adunările generale şi de a-si expune părerile dar nu pot vota;
b. Consiliul Director este format din sapte membri din care un preşedinte si un vicepreşedinte;
c. Cenzorul

Pentru buna functionare a Asociatieii, pe linga aceste organe vor mai functiona :

e. Directorul executiv (subordonat Consiliului Director );
f. Secretariat (subordonat directorului executiv);
g. Consultantul legal al Asociatiei;
h. Trezorier;
i. Comisii:
* Comisia profesională şi de configurare a pieţei,
* Comisia pentru relaţii,
* Comisia disciplinară.
* Comisia de comunicare si PR

9.2 Caracterul permanent sau temporar al Comisiilor precum şi caracterul personalului (angajaţi permanenţi sau colaboratori) va fi decis de către Consiliul Director, în funcţie de activitatea Asociatiei.

Articolul 10 – Adunarea Generală

10.1 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociatiei şi se compune din toţi membrii.
10.2 Membrii, persoane juridice, vor desemna reprezentanţi în Adunarea Generala. In cazul în care persoana împuternicită să reprezinte permanent nu poate să participe, atunci persoana juridica membră va desemna pe baza de împuternicire o altă persoană pentru Adunarea Generala respectiva. In cazul în care persoana împuternicită să reprezinte permanent este suspendată de către CNVM sau este subiect al unei proceduri disciplinare interne a Asociatiei, atunci membrul persoană juridica va desemna pe baza de împuternicire o altă persoană care să o reprezinte în Adunarea Generală.
10.3 Hotaririle adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statutut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociatiei care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut se se insereze aceasta in procesul- verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cind au luat cunostinta despre hotarire sau de la data cind a avut loc sedinta, dupa caz.

10.4 Adunările sunt ordinare şi extraordinare.

10.5. Adunările Generale vor fi prezidate de un Preşedinte ales de către Adunarea Generală. Procesul-verbal al Adunării Generale va fi întocmit de către un secretar. Procesul-verbal va fi semnat de către Preşedintele Adunării Generale şi de către Secretar.
10.6 Hotărârile pot fi luate de Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară, fara ca aceasta sa se intruneasca fizic, dacă propunerile trimise tuturor membrilor cu drepturi depline sunt acceptate şi semnate de către majoritatea acestora fără a aduce nici o modificare. Propunerile vor fi întocmite de către Consiliul Director şi transmise membrilor cu drepturi depline prin grija Secretariatului. Membrii asociaţi si partenerii vor fi informaţi în scris de către Consiliul Director despre orice hotărâre luată în acest fel.

10.7 Adunarea Generala Ordinară are loc o dată pe an şi ori de câte ori este necesară întrunirea sa pentru luarea unei hotărâri, sau la solicitarea scrisa a cel puţin 1/5 dintre membri cu drept de vot, a Consiliului Director cu majoritate de voturi, sau a cenzorului extern independent.

10.8 Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Preşedintele Consiliului Director sau de către un alt membru al Consiliului Director desemnat de către Preşedinte.

10.9 Convocarea va conţine data, ora şi locul unde urmează să aibă loc Adunarea Generală precum şi ordinea de zi şi va fi trimisă, prin fax sau orice alt mijloc cu care se poate dovedi data trimiterii, cu cel puţin 15 de zile lucrătoare înainte de data fixată în cazul Adunării Generale Ordinare şi cu 10 zile lucrătoare înainte de data fixată în cazul Adunării Generale Extraordinare. In cazul în care pe ordinea de zi se află modificarea prezentului statut, odată cu convocarea vor fi trimise şi propunerile de modificare.

10.10. Adunarea Generala Ordinara decide:

a. – alege şi revocă membrii Consiliului Director şi Comisia de Cenzori sau cenzorul extern independent (după caz) care să verifice activitatea Asociatiei;
b. – fixează atribuţiile acestora şi remunerarea;
c. – verifică şi aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si a bilanţului contabil;
d. – se pronunţă asupra descărcării de gestiune a Consiliului Director ;
e. – aprobă şi modifică planul de activitate;
f. – controlează şi verifică activitatea şi gestiunea organelor de administraţie ;
g. – adoptă hotărâri şi recomandări privind activitatea Asociatiei;
h. – validează normele emise de către comisii;
i. – poate modifica cotizaţiile şi prestaţiile la care vor fi obligaţi membrii Asociatiei;
j. – adoptă regulamentul propriu de conduită profesională şi deontologică;
k. – fixează numărul de membri pentru fiecare Comisie;
l. – ia orice alte hotărâri care sunt de competenţa sa sau hotărăşte asupra unor probleme pe care Consiliul Director le considera a fi de importanţă deosebită astfel încât Adunarea Generală urmează să hotărască
m.- analizează activitatea Comisiilor pe baza rapoartelor anuale ale acestora
10.11 Adunarea Generală Ordinară este valabil constituita daca sunt prezenţi sau reprezentaţi pe baza unei împuterniciri membri cu drepturi depline reprezentând 2/3 din numărul total al membrilor cu drepturi depline. Hotărârile se iau cu majoritatea simpla (jumătate plus unu) a membrilor prezenţi. In cazul în care, după prima convocare, nu se poate întruni cvorum necesar, se va convoca o a doua Adunare Generală care se va tine valabil indiferent de numărul celor prezenţi iar hotărârile vor fi luate cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.

10.12 Adunarea Generala Extraordinara se va întruni ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri dintre cele menţionate în art. 10.13 sau la cererea scrisă a 1/10 dintre membrii cu drepturi depline şi membrii asociaţi.

10.13 Convocarea se va face conform art. 10.8.

10.13.1 In cazul în care prima Adunare Generală Extraordinară convocată nu va putea lua o hotărâre, o nouă Adunare Generală Extraordinară va fi convocată şi se va ţine valabil dacă 2/3 din numărul membrilor cu drepturi depline sunt prezenţi sau reprezentaţi. Hotărârile vor fi luate cu 2/3 din numărul celor prezenţi sau reprezentaţi; fac excepţie hotărârile privind dizolvarea Asociatiei, excluderea membrilor şi modificarea Statutului care vor fi luate numai cu votul a 2/3 din numărul membrilor, conform art. 10.14.1.

10.14 Adunarea Generală Extraordinara decide:

a. – admiterea, excluderea, suspendarea sau reintrarea membrilor;
b. – modificarea actului constitutiv si a statutului;
c. -dizolvarea si lichidarea Asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramasa dupa lichidarea Asociatiei;
d. – infiintarea de filiale
e. – desfăşurarea de activităţi cu caracter economic legate de obiectul de activitate al Asociatiei.
f. – se pronunţă asupra contestaţiilor membrilor Asociatiei făcute împotriva masurilor luate de către Comisia Disciplinară potrivit prevederilor codului disciplinar.
g.- Adunarea Generala Extraordinara numeste la propunerea Consiliului Director, cenzorul extern persoana autorizata;

10.14.1 Hotărârile în Adunarea Generala Extraordinara vor fi luate cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor cu drepturi depline (prezenţi şi reprezentati).

10.15 Fiecare membru cu drepturi depline are dreptul la un singur vot. Toate voturile sunt egale.
10.16 Hotaririle Adunarii generale extraordinare luate in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii, chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala Extraordinara sau au votat impotriva

Articolul 11 – CONSILIUL DIRECTOR

11.1 Conducerea şi administrarea Asociatiei sunt încredinţate Consiliului Director .
11.2 Consiliul Director este compus din 7 membri aleşi de către Adunarea Generala.
11.2.1. Fiecare membru cu drepturi depline al Asociatiei poate propune câte un candidat la funcţia de administrator. Doi membri ai Consiliului Director nu pot proveni din cadrul aceleiaşi entităţi. In cazul în care membrul în Consiliul Director devine subiect al procedurilor disciplinare ale CNVM sau ale Asociatiei, atunci el va fi suspendat din funcţia de administrator până la data la care decizia CNVM sau a Asociatiei rămâne definitivă. In funcţie de conţinutul Deciziei şi al sancţiunii aplicate, Adunarea Generală va hotărî fie menţinerea sa (membrul nu a fost vinovat), fie înlocuirea sa. In momentul în care membrul cu drepturi depline nu mai face parte din Asociatie, atunci, în mod automat calitatea de administrator al reprezentantului său va înceta. Adunarea Generală va alege un nou administrator care să umple vacanţa postului până la noi alegeri.
11.2.2 Fiecare membru cu drepturi depline are dreptul să facă o singură propunere. Membrii asociaţi şi parteneri nu pot face propuneri pentru funcţia de administrator şi nu pot fi aleşi administratori.
11.2.3 Dintre propunerile făcute, Adunarea Generala va alege apoi Consiliul Director .

11.2.4. Membrii Consiliului Director trebuie sa indeplineasca cumulativ, urmatoarele conditii :
a) sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania
b) sa fie absolvent de studii superioare de lunga durata
c) sa aiba o experienta profesionala in domeniul pietei de capital, al administrarii de investitii sau intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare de minumim 5 ani
d)sa nu fi comis si sa nu fi fost sanctionat de autoritatile de supraveghere si reglementare in ultimii 2 ani pentru fapte care au afectat buna reputatie si profesionalismul sau, sau al unei entitati
e) sa se bucure de o buna reputatie profesionala
f) sa nu fi suferit condamnari sau sanctiuni penale ramase definitive

Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice

PRESEDINTELE :

g) sa vorbeasca fluent o limba de circulatie internationala
h)sa aiba experienta manageriala de minim 3 ani
i) sa aiba o experienta profesionala in domeniul pietei de capital, al administrarii de investitii sau intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare de minumim 5 ani
Candidatii vor prezenta odata cu candidatura , o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de mai sus, cu mentionarea si explicarea oricaror elemente de natura sa le afecteze onorabilitatea( cercetari penale in curs, acuzatii publice, etc .) precun si in legatura cu existenta unor potentiale conflicte de interes datorate activitatii sale sau a afiliatilor sai in institutii ale Pietei de Capital.
In cazul in care exista elemente de natura celor prevazute in alineatul anterior, acestea vor fi aduse la cunostinta Adunarii Generale, spre a se lua o decizie in privinta acceptarii candidaturii.

INCETAREA mandatului membrilor Consiliului Director

Pe durata mandatului, Presedintele si membrii Consiliului Director , isi pot inceta exercitarea functiilor respective in urmatoarele cazuri :
j) absentarea nemotivata de la 3 sedinte ordinare consecutive
k) deces
l)demisie sau retragere
m)nerespectarea hotaririlor Adunarii Generale
n) neindeplinirea , la un moment dat, ulterior alegerii, a oricaruia dintre criteriile de eligibilitate
o)prezentarea cu intentie de elemente eronate sau incomplete in declaratia pe proprie raspundere, data cu ocazia alegerii
p) existenta unor conflicte de interese
Constatarea si hotarirea revocarii, in cazurile mai sus enuntate, se va face in cadrul Consiliului Director al Asociatieii si va fi validata in prima Adunare Generala .

11.2.5 Preşedintele si vicepresedintele Consiliului Director sunt alesi direct de către Adunarea Generala. Consiliul ales urmeaza sa atribuie membrilor sai responsbilitatile din statut care corespund cat mai bine cu profilul fiecaruia.

11.3 Fiecare administrator are dreptul la un vot.

11.4 Consiliul Director se va întruni cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie. Directorul executiv participă la întâlnirile Consiliului Director şi prezintă materiale privind activitatea Asociatiei între şedinţele Consiliului Director .

11.5 Convocarea poate fi făcută de către Preşedinte sau în lipsa acestuia de către vicepresedinte sau unul din membrii Consiliul Director. Convocarea se va face în scris prin fax sau orice alt mijloc cu care se poate dovedi data trimiterii cu cel puţin cinci zile înainte de şedinţa Consiliului Director . Convocarea va cuprinde data şi ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei. De asemenea, Consiliul Director , în şedinţa pe care o ţine, va putea stabili care va fi următoarea dată pentru întâlnire. Convocarea va fi trimisă numai celor care au fost lipsă.

11.6 Jumătate plus unu din membrii Consiliului Director constituie un cvorum la orice şedinţă a Consiliului Director convocata statutar.

11.7 Hotărârile se adoptă cu majoritate de jumătate plus unu a celor prezenţi. In cazul in care numarul celor care voteaza „ PENTRU „ este egal cu cel al celor care voteaza „ IMPOTRIVA „ Presedintele are puterea de a decide.
In caz de paritate, votul persoanei care prezidează şedinţa Consiliului Director este decisiv.

11.8 Hotărâri valabile ale Consiliului Director se pot lua fără ca acesta să se întrunească şi să voteze, dacă propunerile formulate în scris sunt semnate de către toţi membrii Consiliului Director .

11.9 Membrii Consiliului Director nu pot vota prin reprezentanţi. In cazul în care nu pot fi prezenţi, ei pot vota prin scrisoare sau fax.

11.10. Consiliul Director se alege pentru o perioada de 2 ani. Pentru pastarea continuitatii actului decizional, este permisa realegerea in noul consiliu a maximum patru membrii din vechiul consiliu director. Presedintele si vicepresedintele nu pot cumula mai mult de doua mandate consecutive pe aceeasi functie.

11.11. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a. – asigură indeplinirea scopului asociatiei
b. –asigura punerea în aplicare hotărârile Adunării Generale ale Asociatiei
c.- prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei
d -incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei
e. – stabileşte componenţa fiecărei Comisii şi coordonează activitatea acestora;
f. – poate încheia contract de consultanta cu caracter temporar cu specialişti în domeniu;
g. hotaraste asupra incheierii / rezilierii contractelor de natura civila sau comerciala ale asociatiei
h. – înaintează Adunării Generale reguli şi norme profesionale ce trebuie validate;
i. – rezolva contestaţiile împotriva deciziilor luate de către Comisia Disciplinara în ceea ce îi priveşte pe membrii Asociatiei potrivit prevederilor codului disciplinar.
j. – urmăreşte permanent menţinerea legăturii cu CNVM; urmăreşte punerea în aplicare a oricăror activităţi decise de comun acord sau delegate de către CNVM;
k. – desemneaza persoanele cu prima si a doua semnatura in bancile cu care lucreaza Asociatia
l .-–aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, filialelor si a unitatilor economice anexa, daca prin statut nu se prevede altfel.- isi poate elabora un – regulament intern de functionare -;
m. – stabileste procedura de calcul a cotizatiei;
n.- hotaraste schimbarea sediului social al Asociatiei;
o.- controleaza activitatea si gestiunea Directorului executiv
p.- descarca de gestiune Directorul executiv atunci cind contractul acestuia se incheie si se preda raspunderea gestiunii care ii revenea Directorului executiv
r.- propune infiintarea sau dizolvarea si lichidarea de filiale etc, stabilindu-se activitatile, regulamentele de organizare si functionare, respectiv statutul si personalul de conducere.

Membrii Consiliului Director sunt personal raspunzatori pentru conduita lor si solidar raspunzator pentru actiunile Consiliului Director fata de terti cit si fata de Asociatie pentru daunele provenite din culpa lor ( inselaciune, marturie mincinoasa, neglijenta, gestiune frauduloasa etc )

11.13 Secretarul Consiliului Director întocmeşte procese verbale ale şedinţelor Consiliului Director (inclusiv în cazul 11.8) care sunt semnate de către Preşedintele Asociatiei sau de către Vicepreşedintele care a prezidat şedinţa şi de către Secretar. Procesele verbale multiplicate vor fi transmise tuturor membrilor Consiliului. Procesele verbale care conţin hotărâri importante privind activitatea Asociatiei vor fi transmise şi membrilor asociatiei . Secretarul Consiliului Director este o persoana desemnata din cadrul Secretariatului Asociatiei.

11.14 Consiliul poate forma din iniţiativa sa sau la solicitarea Adunării Generale comitete speciale pentru realizarea unor activităţi de o anumită natură.

11.15 Adunarea Generală Ordinară poate revoca orice membru al Consiliului Director şi va numi un administrator în orice poziţie rămasă liberă.

11.16 Administratorul poate renunţa la calitatea de administrator oricând printr-o scrisoare în acest sens trimisă Consiliului Director cu 15 zile înainte de data de la care se doreşte încetarea calităţii sale. Administratorul rămâne răspunzător faţă de Asociatie pentru faptele sale până la data la care a părăsit Consiliul Director. In aceasta situaţie Consiliul va numi un înlocuitor până la următoarea şedinţă a Adunării Generale care va numi un nou administrator.
11.17 Membrii primului Consiliu Director vor fi aleşi la prima Adunare Generala.

Articolul 12 – Preşedintele Consiliului Director

12.1 Preşedintele Consiliului Director care este şi Preşedintele Asociatiei are drept sarcini:
-convoacă Adunarea Generală şi Consiliul Director
-prezidează şedinţele Consiliului Director
-asigură şi este responsabil pentru menţinerea legăturii permanente cu CNVM; reprezintă Asociatia în raporturile cu CNVM;
-reprezintă sau poate sa delege un membru al consiliului director sa reprezinte asociatia în oricare din problemele care depăşesc competenţa de reprezentare a Directorului executiv.

Membrii Consiliului Director , cu exceptia Directorului executiv, nu vor fi platiti, fiind voluntari care primesc doar diurne si rambursarea cheltuielilor de cazare, masa si transport in limite rezonabile.

Articolul 13. CENZORUL

Este organul intern de control al Asociatiei. In realizarea competentei sale, cenzorul :

– verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei
– intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale
– poate participa la sedintele Consiliul Director, dar fara drept de vot
– are acces la toate documentele contabile ale asociatiei cu obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, in caz contrar si in cazul producerii de prejudicii, va raspunde conform legii civile si penale

Articolul 14 – Directorul executiv

14.1 Directorul executiv asigură conducerea curenta a Asociatiei. Este numit de către Consiliul Director şi are calitatea de angajat al Asociatiei. Atribuţiile şi obligaţiile sale vor fi fixate de către Consiliul Director şi vor fi parte din contractul său de munca care va fi semnat din partea Asociatiei de către Preşedintele acesteia. Atribuţiile şi sarcinile sale pot fi stabilite pe parcurs şi prin hotărâri ale Consiliului Director .

14.2 Directorul executiv va întocmi fişele de post şi va angaja restul de personal în baza structurii şi organigramei aprobate de Consiliul Director
14.3 Directorul executiv va reprezenta Asociaţia în problemele legate de conducerea curentă a Asociatiei şi în limita puterilor acordate de către Consiliul Director .
14.4. Incheie contracte cu tertii in vederea realizarii scopului Asociatiei si aproba cheltuielile curente, administrative si de protocol
14.5. Reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii, incheind contracte, acte de gestiune si alte documente financiare in concordanta cu deciziile adoptate de Consiliul Director
14.6. Participa la activitatile si sedintele Consiliului Director , fara drept de vot
14.7. Directorul executiv va avea drept de semnătură în banca în limita sumei stabilite de către Adunarea Generală.
14.8. Prezinta Consiliului Director un raport scris inaintea fiecarei intilniri, informind membrii asupra probemelor curente, activitatilor in desfasurare in prezent, probleme de rezolvat si planuri de viitor.
14.9. Pune in practica programele adoptate de Consiliul Director si asigura conducerea operativa a Asociatiei intre sedintele Consiliului Director
14.10. Ealaboreaza si supune aprobarii Consiliul Director , Regulamentul de Ordine Interioara al seviciilor de specialitate si atributiile personalului subordonat
14.11. Directorul Executiv poate renunta la functie cu un preaviz de 30 zile si raspunde , conform legii, pentru eventualele prejudicii aduse Asociatiei prin actele sale

Articolul 15 – Secretariatul

15.1 Sarcinile Secretariatului sunt:
a . pregăteşte şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
b. verifică cvorumul pentru tinerea statutara a şedinţelor şi luarea hotărârilor;
c. întocmeşte, înregistrează şi distribuie procesele-verbale ale Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
d. înregistrează şi prelucrează toata corespondenţa;
e. asigura asistenta necesara pt. ca Directorul executiv şi Consiliul Director sa-si în îndeplineasca sarcinilor lor şi pentru realizarea obiectului de activitate;
f. asigură menţinerea legăturii între membrii asociatiei.

Articolul 16 – Trezorierul

16.1 Sarcinile Trezorierului sunt:
a. – rezolvarea chestiunilor financiare;
b. – deschiderea şi operarea de conturi bancare;
c. – primirea şi depunerea cotizaţiilor;
d. – supervizarea notelor de plata;
e. – achitarea salariilor;
f. – întocmirea bugetului şi bilanţului;
g. – ţinerea evidentelor contabile.
16.2 Activitatea de evidenta contabila a organizatiei poate sa fie externalizata si astfel prestatarul acestui serviciu preia si indatoririle de la punctul 15.1 cu exceptia platii salariilor, a altor obligatii financiare ale Asociatiei deschiderea si operarea de conturi si intocmirea bugetului, care revin directorului executiv;

Articolul 17 – Consultantul legal

Consultantul legal asigură asistenţa legală pentru Asociatiei (acesta va putea fi angajat permanent sau colaborator al Asociatiei).

Articolul 18 – Comisia profesională

18.1 Are ca scop principal:
a. – asigurarea continuei specializări profesionale a membrilor;
b. – asigurarea informării profesionale a membrilor asociatiei cu informaţii în domeniu din ţară şi din străinătate;
c. – colaborarea cu CNVM şi Asociatia Brokerilor în vederea promovării de noi produse de valori mobiliare specifice
d. – asigurarea unei publicaţii de specialitate;
e. – organizarea unui punct de informare şi documentare;
f. – asigurarea asistenţei şi consultanţei de specialitate;
g. – organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, simpozione de specialitate
h. -organizarea, în baza delegării făcute de către CNVM, a examenelor de calificare pentru agenţii de distribuţie şi certificarea calităţii acestora, şi pentru toate entităţile autorizate ca organisme de plasament colectiv, societăţi de investiţii şi societăţi de administrare a investiţiilor.
i. – elaborarea şi înaintarea spre aprobarea CNVM a reglementărilor privind funcţionarea şi dezvoltarea organismelor de plasament colectiv.

Articolul 19 – Comisia pentru relaţii

19.1 Are ca scop principal:
a. – promovarea Asociatiei în ţară şi străinătate;
b. – atragerea de noi membri;
c. – stabilirea de legaturi între asociatie şi organizaţii similare din ţară şi străinătate;
d. – asigurarea schimbului de informaţii între membrii asociatiei şi organizaţii similare din tară şi străinătate.
19.2 Comisia pentru relaţii va lucra cu Comisia profesională pe probleme legate de perfecţionarea cunoştinţelor în domeniu ale membrilor Asociatiei.

Articolul .20. Comisia de comunicare si PR

20.1 Are ca scop principal :

– imbunatatirea permanenta si/sau adaptarea la necesitati a sistemului de comunicare al asociatiei cu mass-media, institutii ale statului cu atributii sau implicate ocazional in procesul de reglementare al industriei si cu oricare alte institutii si organizati, din tara sau strainatate.

Articolul 21 – Comisia disciplinară

21.1 Are ca scop principal:
a. – urmărirea respectării de către membrii asociatiei a obligaţiilor ce decurg din prezentul Statut;
b. – urmărirea conduitei profesionale a membrilor asociatiei şi a respectării de către aceştia a normelor de organizare şi funcţionare precum şi a normelor deontologice şi de etică profesională;
c. – are competenta de a aplica urmatoare sanctiuni :
– avertismentul
– mustrarea scrisa
– propune suspendarea si excluderea de membri
Sanctiunile se aplica in urmatoarele cazuri :
d.- nerespectarea obligatiilor asumate de catre fiecare membru, potrivit statutului
e.- desfasurarea unor activitati neconforme cu obiectivele asociatiei
f.- alte fapte ce prejudiciaza interesele comune ale membrilor asociatiei si/sau ale asociatiei
Sanctiunile aplicate de catre comisie pot fi contestate in fata Consiliului Director, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de sanctionare.
g. – aplicarea altor sancţiuni membrilor asociatieii şi angajaţilor acestora pentru încălcări ale Statutului Asociatiei şi a normelor de organizare şi funcţionare precum şi a normelor profesionale şi a codului deontologic;
h. – sesizează CNVM despre neregulile despre care ia cunoştinţă atât în activitatea şi conduita membrilor cât şi în aceea a nemembrilor Asociatiei precum şi despre sancţiunile aplicate acolo unde competenţa sa o permite;
i. – va informa lunar Consiliul Director despre activitatea sa;
j.- va elabora reguli de conduita şi sancţiuni proprii Asociatiei care vor fi înaintate Consiliului Director şi Adunării Generale pentru aprobare.

Articolul 22 – Personalul Asociatiei

22.1 Consiliul Director va alege un Director executiv, angajat al Asociatiei.

22.2 Directorul executiv va angaja personalul considerat necesar de către Consiliul Director conform organigramei aprobate de către Adunarea Generală.

22.3 Descrierea postului, criteriile de angajare, salariile, orele de lucru şi condiţiile de angajare inclusiv încetarea angajării sunt responsabilitatea Consiliului Director, pe baza propunerilor Directorului executiv.

22.4 Rudele apropiate de până la gradul patru ale membrilor Consiliului Director, inclusiv ale trezorierului în exerciţiu nu sunt admise pentru nici o funcţie administrativă sau pentru vreo funcţie executivă în cadrul personalului Asociatiei.

CAPITOLUL IV – Patrimoniul Asociatiei

Articolul 23 – Patrimoniul

Patrimoniul iniţial al Asociatiei este format din bunurile menţionate în anexa 2 la prezentul Statut, bunuri donate de United States Agency for International Development prin reprezentantul său Booz-Allen& Hamilton Inc.

Articolul 24 – Veniturile

24.1 Veniturile asociatiei provin din :
a ) cotizatiile membrilor
b) dobinzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale
c) dividendele acordate de societatile comerciale infiintate de asociatie sau cele ale
companiilor la care asociatia detine actiuni
d) venituri realizate din activitati economice directe
e) donatii, sponsorizari sau legate
f) resurse obtinute de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau fonduri europene
nerambursabile
g) cursuri de pregătire, publicaţii în domeniu, servicii de specialitate pentru societăţile
in domeniu
h) alte venituri prevazute de lege.
24.2 La dobândirea calităţii de membru atat membri cu drepturi depline cat si cei asociati trebuie sa achite o taxa de admitere. Aceasta taxa se achita o singura data, numai la admiterea in organizatie si nu este returnabila. Cuantumul acestor taxe se stabileste prin hotarari ale Consiliului Director.

24.3 Cotizaţia aferenta calitatii de membru al asociatiei se calculeaza lunar in baza procedurii stabilite Consiliul Director si se plateste de catre membrii in baza facturilor emise de asociatie.

24.4 Fiecare membru va plăti obligaţiile cei revin in cel mult 10 zile bancare de la primirea facturii.

Articolul 25 – Registre şi exerciţiul financiar

25.1 Trezorierul sau societatea angajata de asociatie pentru evidenta contabila, va ţine evidenţa financiară în conformitate cu legislaţia româna. Exerciţiul financiar va fi anul calendaristic.

25.2 Evidenţa contabilă a Asociatiei va fi verificată anual de cenzorul extern independent autorizat ales in persoana doamnei Adriana Dumitrache, iar raportul va fi pus la dispoziţia fiecărui membru al Asociatie. Un sumar al evidenţei contabile va fi publicat pe site-ul Asociatiei.

CAPITOLUL V. DIZOLVAREA ASOCIATIEI

Articolul 26 . Asociatia se dizolva :

a) de drept
b) prin hotarirea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz
c) prin hotarirea adunarii generale
26.1. Asociatia se dizolva de drept prin :
a) implinirea duratei pentru care a fost constituita
b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop
c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau dupa caz , consiliul director trebuia sa se constituie
d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca aceasta nu a fost complinit timp de 3 luni
26.2. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarirea judecatoriei in a carei circumscriptie sa afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
26.3. Asociatia se dizolva, prin hotarire judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate :
a) cind scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice
b) cind realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice
c) cind asociatia urmareste un alt scop decit cel pentru care s-a constituit
d) cind asociatia a devenit insolvabila
e) daca asocia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decit dupa obtinerea autorizatiilor respective
26.4. Asociatia se poate dizolva si prin hotarirea adunarii generale, in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, got, Ad. Generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul pentru a fi inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
26.5. In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
26.6. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scopu identic sau asemanator, in termenul prevazut de art. 60 alin. 3 din OG nr. 26/200 cu modificarile si complatarile ulterioare .

CAPITOLUL VI. . LICHIDAREA ASOCIATIEI.

Articolul 27

Lichidarea Asociatiei se va face cu respectarea art. 61-72 din OG. Nr.26/2000, dupa cum urmeaza :
In caz de dizolvare a Asociatiei de drept sau prin hotarire judecatoreasca, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotarirea judecatoreasca.
In cazul dizolvarii Asociatiei prin hotarirea Adunarii Generale, lichidatorii vir fi numiti de Adunarea Generala, sun sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotaririi de dizolvare.

Articolul 28

In toate cazurile, mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor care vor putea fi persoane fizice sau juridice, autorizate in conditiile legii.

Art.29

Imediat dupa intrarea lor in functiune, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei.

Lichidatorii vor primi si pastra registrele si toate actele asociatiei si vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.
Lichidatorii sunt obligati sa continue activitatile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa platesaca creditorii si sa organizeze licitatii pentru vinzarea bunurilor mobile si imobile daca numerarul este insuficient si este necesara transformarea totala sau partiala a activului Asociatiei in bani.
Lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decit dupa expirarea unui termen de 6 luni de la data publicarii dizolvarii Asociatiei.
Lichidatorii se supun regulilor mandatului cu rasdpundere solidara in caz de daune si isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului sau comisiei de cenzori, dupa caz.
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de 2 luni sa depuna bilantul, registru jurnal si un memorandum, declarind operatiunile de lichidare la Registru Asociatiilor si Fundatiilor al Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia.
Lichidatorii vor efectua toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierii asociatiei din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul Asociatiil;or si Fundatiilor, data cu care Asociatia inceteaza sa mai existe.

CAPITOLUL VI – PREVEDERI GENERALE

Articolul 30 – Modificarea statutului

30.1. Modificarea statutului se va face prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare. Propunerile de modificare trebuie inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si trebuie comunicate membrilor o data cu convocarea Adunarii Generale Extraordinare.

Articolul 31 – Noţiunea de membru

30.1 Orice referire în prezentul statut la „membri” include şi calitatea de membru asociat şi membru partener mai puţin atunci când noţiunea de „membru” se referă la dreptul de vot în Adunarea Generala, la constituirea numărului necesar pentru ţinerea valabilă a Adunării Generale şi a numărului necesar pentru luarea valabilă a hotărârilor în Adunarea Generala precum şi la participarea în alegerea şi în componenţa Consiliului Director.
Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare si a fost intocmit in 5 exemplare.