Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

AAF

Currently composed of 28 members

Legea nr. 113/2013

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
In vigoare de la 26.04.2013
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 23.04.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.
(4) A.S.F. are sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sedii secundare şi reprezentanţe în funcţie de necesităţi.”
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. exercită atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control asupra:
Mai multe detalii


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32/2012

privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice și financiare în vederea menținerii stabilității economice în contextul crizei financiare globale actuale și de a asigura îmbunătățirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar în legislația națională, ținând seama că adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se impune ca urmare a expirării termenului de transpunere în legislația națională (1 iulie 2011) a prevederilor Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare și ale Directivei 2010/44/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la fuziunea fondurilor, structurile de tip „master/feeder” și procedura de notificare, respectiv netranspunerea în regim de urgență a prevederilor directivelor sus-menționate ar reprezenta pierderea credibilității reformei organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, având în vedere faptul că de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la nivel comunitar au fost adoptate o serie de acte normative relevante în materie cu impact asupra pieței de capital a căror transpunere necesită adoptarea de dispoziții la nivelul legislației primare, ținând cont de faptul că situațiile concrete apărute în practică ulterior adoptării Legii pieței de capital reclamă modificarea, în regim de urgență, a unor prevederi existente astfel încât să se asigure un grad mai ridicat de protecție a investițiilor și a investitorilor pe piața de capital, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Mai multe detalii


Law No. 297

not available in english, yet