Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Statut

ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI A.A.F.
STATUT

CAPITOLUL I – DENUMIREA, SEDIUL, SCOPUL, ACTIVITATILE SI DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1. Denumire

1.1 Denumirea asociatiei este :
ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE FONDURI – A.A.F.
denumită în continuare ” Asociatie “.

 Art. 2. Sediul

2.1 Sediul Asociatiei este în România, Str. Nerva Traian 12, Bl. M37, tronson 3, parter, sector 3, Bucureşti.
2.2 Sediul poate sa fie schimbat prin hotărârea Consiliului Director al Asociatiei.

Articolul 3. Scopul şi activităţile Asociatiei

3.1 Asociatia este o organizaţie profesională non-profit, independentă, nonguvernamentală, cu personalitate juridică,constituită conform dispoziţiilor Ordonantei de Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, având drept scop:

3.1.1 Sa dezvolte si sa mentina relatii corespunzatoare cu media si publicul in general, sa promoveze un inalt nivel de transparenta, cunoastere si incredere in ceea ce priveste conceptul de investiţie în organisme de plasament colectiv, precum şi cu privire la activitatea membrilor săi;

3.1.2 Sa promoveze si sa implementeze in activitatea membrilor sai standarde profesionale si de etica ridicate, inclusiv prin organizarea periodica a unor cursuri de pregatire si perfectionare a personalului din industrie;

3.1.3. Sa intocmeasca periodic si sa furnizeze: (I) catre publicul din tara si/sau strainatate, informatii corecte si transparente despre activitatea membrilor si obiectivele Asociatiei; (II) catre asociatiile internationale reprezentative (EFAMA, IIFA., etc.) datele statistice ale industriei;

3.1.4. Sa promoveze si/sau sa sustina acele proiecte de legi si regulamente care prin cadrul legislativ creat sa confere membrilor sai, posibilitatea efectiva de dezvoltare a industriei si protectia investitorilor;

3.1.5. Sa contribuie la cresterea competitivitatii si calitatea serviciilor, prin promovarea si implementarea in intreaga industrie a normelor/standardelor specifice care guverneaza aceasta activitate in spatiul Uniunii Europene , inclusiv cele de etica, integritate si profesionalism;

3.1.6. Să dezvolte şi să menţină legături permanente cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.), Ministerul Finantelor Publice si/sau oricare alta institutie/organisme din tara sau Uniunea Europeana implicate in sfera de activitatea a organismelor de plasament colectiv, pentru a putea actiona eficient ori de cate ori este nevoie si a sustine respectarea intereselor membrilor sai, in conditiile asigurarii protectiei tuturor investitorilor in mod egal;

3.1.7. Să contribuie prin dezvoltarea de proiecte de studii si/sau cercetari de piata specializate la asigurarea unei vizibilitati cat mai mari a industriei si cresterea nivelului de incredere al populatiei in produsele investitionale oferite de aceasta;

3.1.8. Să stabilească şi să dezvolte legături cu organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale interne şi internationale, cu orice persoană fizică si/sau juridică română sau străină, atat în scopul promovării schimbului de opinii şi de experienţă în domeniu cat si şi pentru promovarea investirii in organismele de plasament colectiv/conceptului de investiţie colectivă în valori mobiliare din România.

3.2. Pentru atingerea obiectivelor mai sus menţionate, Asociatia poate desfăşura următoarele activităţi:

3.2.1. Organizarea si administrarea propriului sistem de difuzare publica a informaţiilor privind organismele de plasament colectiv autorizate/ inregistrate si distribuite in Romania, precum si a portofoliilor individuale de investitii (comunicate de presa, conferinte de presa, website etc.);

3.2.2. Asigura informarea curenta a membrilor săi cu ultimele reglementari, amendamente, dezvoltări sau iniţiative de organizare sau de modificare a cadrului legislativ curent;

3.2.3. Asigură cadrul pentru definirea, elaborarea, perfecţionarea şi aplicarea standardelor profesionale si procedurilor necesare în industrie, in vederea armonizarii reglementarilor si/sau normelor din Romania cu prevederile similare din Uniunea Europeana;

3.2.4. Organizează stagii şi seminare de perfecţionare profesională a membrilor săi;

3.2.5. Efectuarea de studii si/sau sondaje necesare pentru dezvoltarea industriei; in baza rezultatelor, daca este cazul, formularea de propuneri privind priorităţile în reglementarea şi organizarea activităţii organismelor de plasament colectiv si a societatilor de administrare a investitiilor şi asigurarea promovarii si sustinerea acestora în vederea adoptării acestora de către autorităţile competente;

3.2.6. Organizarea şi participarea la întâlniri in tara sau strainatate, la seminarii, prelegeri, conferinţe etc. legate de domeniul de activitate, de imbunatatirea cadrului organizatoric si de reglementare a acestuia si de schimbul de experienta cu alte organizatii similare;

3.2.7. Editarea publicaţiilor periodice ale Asociatiei, a unor publicatii informative de specialitate, precum si functionarea unei biblioteci de specialitate;

3.2.8.  Asigurarea unui forum informal pentru stabilirea de contacte şi schimburi de opinii cu alţi profesionişti în domeniu din tara sau din străinătate;

3.2.9. Efectuarea demersurilor necesare în vederea afilierii Asociatiei la organisme similare din străinătate;

3.2.10. Acordarea asistenţei şi sprijinului de specialitate membrilor şi a tuturor celor interesaţi;

3.2.11. Conlucrarea cu ASF si/sau oricare alta institutie autorizata, implicata in elaborarea de reglementari, norme, instrucţiuni şi în orice alte activitati care vizeaza reglementarea activitatii membrilor sai;

3.3. Asociatia poate exercita prerogative ale ASF, numai în baza delegării de competenţă făcute de aceasta.

Art.4 – Durata de funcţionare

4.1. Durata de funcţionare a asociatiei : pe termen nedeterminat.

CAPITOLUL II – MEMBRII Asociatiei

Art. 5 – Categorii

5.1. Categoriile de membri ai Asociatiei sunt :

– membri cu drepturi depline;

– membri asociati;

– membri parteneri;

– membri onorifici.

5.1.1. Pot fi membri cu drepturi depline:

– societăţile de administrare a investiţiilor si/sau administratorii fondurilor alternative (SAI/AFIA) autorizate sa desfasoare activitati de administrare a organismelor de plasament colectiv (OPCVM/FIA);

– societăţile de investiţii financiare autoadministrate având autorizaţie de funcţionare din partea autoritatii de reglementare;

-societăţile de investiţii financiare administrate de o societate de administrare autorizata de autoritatea de reglementare;

– societăţile de depozitare autorizate sa desfasoare aceasta activitate;

– alte entităţi autorizate in Romania sau filiale ale unor entitati autorizate in alte tari dar care isi desfasoara activitatea in Romania in baza pasaportului european si au in cadrul obiectului de activitate administrarea de organisme de plasament colectiv si de portofolii individuale de investitii, inclusiv a celor detinute de fondurile de pensii si/sau distribuirea de titluri de participare;

Membrii cu drepturi depline au drept de vot, platesc taxa de admitere si cotizatie;

5.1.2. Pot fi membri asociaţi, fara a se limita la:

– auditori persoane juridice inscrise de ASF in lista auditorilor financiari care au dreptul de a audita situatiile financiare ale entitatilor pietei de capital;

– companii IT (software) care furnizeaza servicii industriei;

– entități implicate în activitatea de vânzare sau distribuție a titlurilor de participare.

Membrii asociaţi nu au drept de vot, insa pot să ia parte la Adunarile Generale, să îşi exprime opiniile şi să ceară ca opinia exprimată să fie menţionată în procesul verbal al şedinţei precum şi toate celelalte drepturi menţionate sau decurgând din prezentul Statut. Acestia platesc taxa de admitere si cotizatie la un nivel stabilit de Consiliul Director.

5.1.3.Pot fi membri parteneri:

– persoane fizice sau juridice care au contribuţii deosebite teoretice şi / sau practice în domeniul investiţiilor in valori mobiliare, a schemelor de organizare a OPCVM sau AOPC/FIA, sau al legislatiei care guverneaza in aceste domenii.

Membrii parteneri sunt aleşi de către Adunarea Generală, nu au drept de vot si nu plătesc taxa de admitere si cotizaţie. Ei pot participa la Adunările Generale ale Asociatiei iar Asociatia va solicita prezenţa acestora la acele şedinţe sau dezbateri publice unde opinia lor este necesară;

5.1.4. Membrii onorifici sunt alesi de catre Adunarea Generala a Asociatilor, pe baza experientei si reputatiei dobandite. Acestia nu au drept de vot si nu plătesc taxa de admitere si cotizaţie;

5.2. Calitatea de membru nu poate fi cedată sau transferată.

Art. 6 – Admiterea

6.1. Pentru a deveni membru cu drepturi depline, orice persoană juridică eligibilă potrivit prevederilor art. 5.1.1 va depune o cerere prin catre solicita să devină membru al Asociatiei. Cererea va fi insotita de o declaratie a reprezentantului legal prin care se angajeaza ferm sa respecte prevederile prezentului Statut, a principiilor de etica si Codului de Conduita, a reglementarilor/standardelor tehnice adoptate de Asociatie, precum si a reglementarilor ASF in domeniu.

Totodata, declaratia trebuie sa cuprinda angajamentul ferm de plata a cotizatiei si a altor contributii de membru, in cuantumul si la termenele stabilite de Asociatie. Calitatea de membru cu drepturi depline se dobândeşte dupa achitarea taxei de admitere, de la data in care cererea de admitere a fost aprobata de Adunarea Generala;

6.2. Pentru a deveni membru asociat al Asociatiei, persoanele juridice eligibile potrivit prevederilor art.5.1.2, vor depune o cerere prin care solicita sa devina membru asociat. Cererea trebuie să fie susţinută de minimum 5 membri, inclusiv membri asociaţi şi urmează să fie analizata de către Adunarea Generala, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea ei;

6.3. Membrii parteneri si onorifici sunt numiti de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director;

6.4. Dacă, din orice motiv, unul dintre membrii cu drepturi depline, membru asociat sau partener iese din rândurile Asociatiei, readmiterea sa se poate face numai cu acordul Adunării Generale.

 

Art. 7 – Drepturi şi obligaţii ale membrilor Asociatiei

7.1. Toţi membrii cu drepturi depline au următoarele drepturi:

a) să participe la toate activităţile Asociatiei;

b) să participe la Adunările Generale;

c) să isi exercite dreptul de vot ;

d) sa fie informati despre orice problema de interes privind activitatile Asociatiei;

e) să consulte bazele de date, publicaţiile şi materialele documentare aparţinând Asociatiei şi să beneficieze de facilităţile Asociatiei;

f) să beneficieze de programele de pregătire profesionala;

g) să colaboreze la publicaţiile Asociatiei;

h) să ceara explicaţii despre situatia si activitatea Asociatiei atat Consiliului Director cat si membrilor acestuia, cenzorului sau comisiei de cenzori (după caz);

i) alte drepturi decurgând din Statut, calitatea de membru sau prevederi legale.

7.2. Toţi membrii Asociatiei au următoarele obligaţii:

a) să respecte Statutul Asociatiei, principiile de etica si Codul de conduita, reglementarile/standardele tehnice adoptate de Asociatie, precum si reglementarile ASF in domeniu;

b) să contribuie la realizarea obiectului de activitate al Asociatiei;

c) să achite integral si la termenele stabilite obligaţiile financiare faţă de Asociatie (membrii cu drepturi depline);

d) să se abţină de la fapte si/sau afirmatii care ar putea aduce atingere in orice fel activitatii şi bunului renume al Asociatiei sau al oricarui membru al ei;

e) să informeze Asociatia despre orice incompatibilitate sau conflict de interese între anumite situaţii specifice sau personale şi activităţile Asociatiei;

f) alte obligaţii care rezultă din Statut, calitatea de membru sau prevederi legale.

Art. 8 – Suspendarea si incetarea calităţii de membru

8.1. Membrii Asociatiei pot fi suspendati in urmatoarele situatii:

a) neplata cotizaţiei de membru in termen de 30 de zile calendaristice de la data limita stabilita de Adunarea Generala;

b) neparticiparea de 3 ori consecutiv la sedintele Adunarilor Generale Ordinare;

c) nerespectarea prevederilor Statutului, a principiilor de etica si a Codului de conduita, precum si a reglementarilor/standardelor tehnice adoptate de Asociatie;

d) suspendarea autorizatiei de functionare a membrului respectiv de catre autoritatea de supraveghere si control competenta.

Decizia, precum si perioada de suspendare se adopta de catre Adunarea Generala cu votul a 2/3 din totalul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului Director.

Efectul suspendarii consta in ridicarea tuturor drepturilor membrilor acordate prin prezentul Statut. La expirarea perioadei de suspendare, respectivul membru reintra in toate drepturile detinute anterior.

8.2. Calitatea de membru al Asociatiei poate înceta in urmatoarele situatii:

a) retragere la cerere: acest lucru se realizeaza printr-o nota scrisa inaintata Consiliului Director care, la randul lui, va inainta solicitarea Adunarii Generale Extraordinare;

b) deces, in cazul membrilor persoane fizice;

c) începerea procedurii de lichidare;

d) retragerea/anularea autorizatiei de functionare a membrului respectiv de catre autoritatea de supraveghere si control competenta;

e) excludere, care poate interveni pentru urmatoarele motive:

– nerespectarea prevederilor Statutului, a principiilor de etica si a Codului de conduita, precum si a reglementarilor/standardelor tehnice adoptate de Asociatie;

– alte motive întemeiate care determină incompatibilitatea cu calitatea de membru.

Decizia de excludere se adopta de catre Adunarea Generala cu votul a 2/3 din totalul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului Director.

8.3. Membrii cu drepturi depline suspendati, nu datoreaza cotizatie pe perioada suspendarii.

8.4. Membrii cu drepturi depline care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociatiei şi rămân obligaţi să achite cotizaţiile şi alte obligaţii faţă de Asociatie până la data excluderii sau retragerii lor.

8.5. Cotizaţiile şi obligaţiile plătite nu se restituie.

CAPITOLUL III – ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

Art. 9 – Organizarea Asociatiei:

9.1. Organele statutare ale Asociatiei sunt:

a) Adunarea Generala

Este organul de conducere al Asociatiei si este alcatuit din membri cu drepturi depline. Membrii asociaţi, membrii parteneri si membrii onorifici au dreptul de a participa la adunările generale şi de a-si expune părerile dar nu pot vota.

b) Consiliul Director

Asigura punerea in executare a hotararilor Adunarilor Generale si administrarea Asociatiei.

c) Cenzorul sau Comisia de Cenzoridupa caz

Este organul de control care verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei.

9.2. Pentru buna functionare a Asociatiei, pe langa aceste organe statutare, in subordonarea Comitetului Director, vor mai functiona:

a) Secretariatul Asociatiei care asigura activitatea operativa si este condus de catre Directorul Executiv;

b) Grupuri de Lucru, constituite prin decizia Consiliului Director si coordonate de catre Directorul Executiv.

 

Art. 10. Adunarea Generală

10.1. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociatiei şi se compune numai din membri cu drepturi depline.

10.2. Atributiile Adunarii Generale sunt:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b) aprobarea situatiilor financiare anuale;

c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

e) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori si stabilirea remuneratiei acestora;

f) admiterea, suspendarea, excluderea si readmiterea membrilor Asociatiei;

g) stabilirea si modificarea cotizaţiilor şi prestaţiilor la care sunt obligaţi membrii Asociatiei, si a termenelor de plata aferente precum si a diurnei membrilor Consiliului Director;

h) modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei;

i) înfiinţarea de filiale;

j) fuziunea, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

k) validarea procedurilor/standardelor de conduita/tehnice propuse de catre Consiliul Director;

l) desfăşurarea de activităţi cu caracter economic legate de obiectul de activitate al Asociatiei;

m) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

10.3. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie in vederea exercitarii atributiilor mentionate la art. 10.2 ,in sedinte extraordinare si are drept de control asupra organelor prevazute la art. 9.1. lit b) si c).

10.4. Adunarea Generală se convoacă de către Preşedintele Consiliului Director sau de către Vicepresedinte, respectiv Directorul Executiv. Convocarea mai poate fi facuta la solicitarea scrisa a cel puţin 1/5 dintre membrii cu drepturi depline.

10.5. Convocarea va fi transmisa de catre Secretariatul Asociatiei, prin sistemul de posta electronica (e-mail/fax) sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru tinerea adunarii.
Convocarea va contine: data, ora, locul unde urmează să aibă loc sedinta adunarii, precum si ordinea de zi impreuna cu materialele ce formeaza suportul de discutie pentru problemele incluse pe ordinea de zi.

10.6. Sedinta adunarii va fi prezidata de Preşedintele Asociatiei sau, in lipsa acestuia, de catre Vicepresedinte. Procesul-verbal al Adunării Generale va fi întocmit de către Secretariatul Asociatiei. Procesul-verbal va fi semnat de către Preşedintele sau Vicepresedintele Asociatiei şi de către Secretariatul Asociatiei.

10.7. Adunarea Generală este valabil constituita daca sunt prezenţi sau reprezentaţi pe baza unei împuterniciri, cel putin jumatate din numărul total al membrilor cu drepturi depline. Un membru cu drepturi depline poate sa acorde mandat de reprezentare altui membru cu drepturi depline in vederea participarii si exercitarii dreptului de vot in Adunarea Generala, pe baza unei imputerniciri simple in acest sens. Hotărârile se iau cu votul majoritatii simple (jumătate plus unu) a membrilor prezenţi.

In cazul în care, după prima convocare, nu se poate întruni cvorumul necesar, se va convoca o a doua Adunare Generală care se va constitui si se va tine valabil indiferent de numărul celor prezenţi iar hotărârile vor fi luate cu votul majoritatii simple (jumătate plus unu) a membrilor prezenţi.

10.8. Prin derogare de la prevederile art. 10.7, pentru validitatea hotararilor care au ca obiect exercitarea atributiilor stipulate la art. 10.2 lit. h) si j) este necesar votul a cel putin 2/3 din membrii prezenţi.

10.9. Hotararile Adunarii Generale pot fi luate si prin intermediul sistemului electronic, e-mail sau fax, la propunerea Consiliului Director, cu conditia participarii la vot a cel putin 2/3 din totalul membrilor cu drepturi depline.

10.10. Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in Statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii Asociatiei care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut se se insereze aceasta in procesul- verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

10.11. Hotararile Adunarii Generale luate in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului, sunt obligatorii pentru membrii Asociatiei, chiar daca nu au luat parte la sedinta Adunarii Generale sau au votat impotriva.

10.12. Membrii asociaţi/parteneri vor fi informaţi în scris de către Secretariatul Asociatiei despre orice hotărâre luată de Adunarea Generala.

10.13. Fiecare membru cu drepturi depline beneficiaza de un singur vot, toate voturile fiind egale.

Art.11. CONSILIUL DIRECTOR

11.1. Conducerea şi administrarea Asociatiei sunt încredinţate Consiliului Director.

11.2. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si are in componenta sa un numar de 7 de membri, dintre care un Presedinte si un Vicepresedinte. Membrii Consiliului Director se aleg prin vot de catre membrii cu drepturi depline ai Asociatiei. Se va urmari ca structura Consiliului Director sa asigure o reprezentare proportionala pentru toate categoriile de membri cu drepturi depline ai Asociatiei (SAI, SIF/AFIA, respectiv Depozitar).

11.3. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 3 (trei) ani. Presedintele si vicepresedintele nu pot cumula mai mult de doua mandate consecutive pe aceeasi functie.

11.4. Membrii care doresc sa fie alesi in Consiliul Director isi vor depune candidatura cu cel putin 7 zile anterior datei la care are loc Adunarea Generala.

Candidatii vor prezenta, odata cu candidatura, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 11.5, cu mentionarea si explicarea oricaror elemente de natura sa le afecteze onorabilitatea (cercetari penale in curs, acuzatii publice, etc .), precum si in legatura cu existenta unor potentiale conflicte de interese datorate activitatii lor sau a afiliatilor lor in entitati ale pietei de capital.

Fiecare membru cu drepturi depline are dreptul să facă o singură propunere pentru Consiliul Director. Membrii asociaţi/parteneri/onorifici nu pot face propuneri pentru funcţia de membru in Consiliul Director

In cazul în care, un membru al Consiliului Director isi inceteaza mandatul sau paraseste entitatea in numele careia a candidat, atunci, membrul Asociatiei al carei reprezentant era acesta, poate solicita inlocuirea cu un nou reprezentant care la randul sau, urmeaza sa fie validat de votul Adunarii Generale. Din momentul in care un membru cu drepturi depline nu mai face parte din Asociatie,mandatul reprezentatului acestuia in Consiliul Director inceteaza in mod automat.

Pe baza propunerilor făcute si dupa analizarea criteriilor de eligibilitate, Adunarea Generala va alege Consiliul Director.

11.5Membrii Consiliului Director trebuie sa indeplineasca cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa fie cetateni romani sau cetateni rezidenti in Romania;

b) sa fie absolventi de studii superioare de lunga durata;

c) sa aiba o experienta profesionala in domeniul pietei de capital, al administrarii de investitii sau intr-un domeniu care se circumscrie activitatii financiar-bancare de minimum 5 ani;

d) sa nu fi fost sanctionat de autoritatile de supraveghere si reglementare in ultimii 5 ani cu interdictia de a isi desfasura activitatea pe piata de capital;

e) sa se bucure de o buna reputatie profesionala;

f) sa nu fi suferit condamnari sau sanctiuni penale ramase definitive.

In plus, Presedintele Consiliului Director trebuie:

a) sa vorbeasca fluent o limba de circulatie internationala;

b) sa aiba experienta manageriala de minimum 5 ani.

11.6. Incetarea mandatului membrilor Consiliului Director

Pe durata mandatului, Presedintele/Vicepresedintele si membrii Consiliului Director isi pot inceta exercitarea functiilor respective in urmatoarele cazuri:

a) absentarea nemotivata de la 3 sedinte consecutive;

b) deces;

c) demisie sau retragere;

d) revocare pentru urmatoarele motive:

– nerespectarea hotararilor Adunarii Generale;

– neindeplinirea ulterioara numirii a oricaruia dintre criteriile de eligibilitate prevazute la art. 11.5;

– prezentarea cu intentie de elemente eronate sau incomplete in declaratia pe proprie raspundere, data cu ocazia inaintarii candidaturii;

– existenta unor conflicte de interese;

– comiterea cu intentie de actiuni sau fapte ce prejudiciaza interesele comune ale membrilor Asociatiei si/sau ale Asociatiei.

Constatarea si/sau hotararea incetarii mandatului de membru se fac de catre Adunarea Generala, ca urmare a propunerii Consiliului Director.

Orice membru al Consilului Director poate renunţa la aceasta calitate oricând, printr-o notificare trimisa în acest sens Consiliului Director, cu 30 zile înainte de data de la care intentioneaza încetarea efectiva a atributiilor, acesta rămânand răspunzător faţă de Asociatie pentru faptele sale până la data validarii incetarii mandatului de catre Adunarea Generala a Asociatiei.

11.7. Consiliul Director se va întruni cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie. Directorul executiv participă la întâlnirile Consiliului Director, prezintă rapoarte referitoare la activitatea Asociatiei si nu are drept de vot.

11.8. Convocarea Consiliului Director poate fi făcută de către Directorul Executiv, de Preşedinte, Vicepresedinte, sau de oricare membru. Convocarea se va face în scris prin fax, e-mail, etc., sau orice alt mijloc cu care se poate dovedi data trimiterii, cu cel puţin cinci zile lucratoare înainte de şedinţa.

Convocatorul va cuprinde data şi ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei si va fi transmis impreuna cu materialele ce formeaza suportul de discutie pentru problemele incluse pe ordinea de zi.

Sedintele Consiliului Director pot fi tinute si prin teleconferinta sau alte mijloace de comunicare la distanta.

11.9. Sedintele Consiliului Director se tin cu un cvorum obligatoriu de cel putin jumătate plus unu din membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majoritatii simple (jumătate plus unu) a membrilor prezenţi. Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot.

In cazul egalitatii de voturi, Presedintele Consiliului Director va avea decizia finala.

11.10. Secretariatul Asociatiei întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor, care sunt semnate de către Preşedintele Asociatiei sau de către Vicepreşedintele care a prezidat şedinţa şi de către Secretariat. Copii ale proceselor verbale vor fi transmise tuturor membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director care privesc activitatea Asociatiei vor fi transmise şi membrilor Asociatiei.

11.11. Consiliul Director poate lua hotarari fara a fi indeplinite conditiile de convocare si, conditia de valabilitate fiind ca propunerile formulate în scris sa fie acceptate si semnate de către toţi membrii Consiliului Director.

11.12. Membrii Consiliului Director nu pot vota prin reprezentanţi. In cazul în care nu pot fi prezenţi, ei pot vota prin scrisoare, e-mail sau fax.

11.13.Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunărilor Generale si are următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor si activitatilor Asociaţiei pentru anul urmator;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;

d) înaintează Adunării Generale reguli şi standarde tehnice pentru validare;

e) coordoneaza permanent menţinerea legăturii cu ASF si punerea în aplicare a oricăror activităţi decise de comun acord sau delegate de către ASF;

f) desemneaza persoanele cu drept de semnatura in relatia cu institutiile de credit cu care lucreaza Asociatia;

g) stabileste procedura de calcul a cotizatiei membrilor cu drepturi depline;

h) numeste si revoca Directorul Executiv si controleaza activitatea si gestiunea acestuia;

i) hotarareste modificarea sediului Asociatiei si îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generala;

Preşedintele Consiliului Director care este şi Preşedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:

– convoacă Adunarea Generală şi Consiliul Director;

– asigură şi coordoneaza menţinerea legăturii permanente cu ASF;

– reprezintă Asociatia în raporturile cu orice institutie din Romania si cu institutiile internationale;

– reprezintă sau poate sa delege un membru al Consiliului Director sa reprezinte Asociatia în oricare din problemele care depăşesc competenţa de reprezentare a Directorului Executiv.

11.14. Membrii Consiliului Director sunt personal raspunzatori pentru conduita lor si solidar raspunzator pentru actiunile/omisiunile Consiliului Director fata de terti cat si fata de Asociatie, pentru daunele provenite din culpa/intentia lor (inselaciune, marturie mincinoasa, neglijenta, gestiune frauduloasa etc.), cu exceptia mentionarii exprese a pozitiei contrare.

11.15. Consiliul Director poate forma, din iniţiativa sa sau, la solicitarea Adunării Generale, grupuri de lucru care sunt coordonate de catre Directorul Executiv, sau de oricare membru.

11.16. Membrii Consiliului Director nu vor fi remunerati, acestia fiind indreptatiti sa primeasca:

– diurna, in cuantumul stabilit de Adunarea Generala

– rambursarea cheltuielilor de cazare, masa si transport pentru deplasarile facute in interesul Asociatiei, pe baza de documente justificative.

Art.12. CENZORUL sau, dupa caz , comisia de cenzori

Reprezinta organul intern de control al Asociatiei care are urmatoarele atributii:

– verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;

– Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

– poate participa la sedintele Consiliul Director, fara a avea drept de vot;

– are acces la toate documentele contabile ale Asociatiei, cu obligatia de a pastra confidentialitatea datelor; in caz contrar si in cazul producerii de prejudicii va raspunde conform reglementarilor in vigoare;

Art.13 – Directorul Executiv

13.1. Directorul Executiv asigură conducerea curenta a activitatii Asociatiei, sub coordonarea Consiliului Director. Acesta este numit de către Consiliul Director şi are calitatea de angajat al Asociatiei. Atribuţiile şi obligaţiile sale vor fi stabilite de către Consiliul Director şi vor fi incluse in fisa postului, parte integranta a contractului de munca.

Contractul de munca va fi semnat, in numele Asociatiei, de către Preşedintele acesteia. Atribuţiile şi sarcinile sale pot fi suplimentate/reduse şi prin hotărâri ulterioare ale Consiliului Director.

13.2. Atributii ale Directorului Executiv

a) Reprezinta Asociaţia în problemele legate de conducerea curentă, în limita competentelor acordate de către Consiliul Director.

b) Redacteaza raportul de activitate anual si intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei.

c) Coordoneaza activitatea grupurilor de lucru.

d) Incheie contracte cu tertii in vederea realizarii scopului Asociatiei si aproba cheltuielile curente, administrative si de protocol, inclusiv a contractelor de externalizare, in limita competentelor stabilite de Consiliul Director.

e) Participa la activitatile si sedintele Consiliului Director, fara a avea drept de vot.

f) Prezinta Consiliului Director un raport scris la inceputul fiecarei intilniri, informand asupra probemelor curente, activitatilor in desfasurare, si a celor viitoare.

g) Are drept de semnătură in relatia cu institutiile de credit, în limita sumei stabilite de către Consiliul Director.

h) Pune in practica deciziile adoptate de Consiliul Director si asigura conducerea operativa a Asociatiei.

i) Reprezintă Asociatia în raporturile cu orice institutie din Romania si cu institutiile internationale, in limita competentelor stabilite de catre Consiliul Director.

j) Intocmeste fişele de post şi angajeaza restul de personal, în baza structurii şi organigramei aprobate de Consiliul Director.

k) Are atributii de ordin tehnic, dupa cum ar fi:

– participa la elaborarea unor standarde de piata unitare, aplicate de catre toti membrii Asociatiei ( exemplu: metode de evaluare, mod de calcul performanta, indice de cost, etc) pe care le supune aprobarii Consiliului Director;

– elaborarea unor opinii tehnice pentru transmiterea catre ASF, dupa aprobarea acestora de catre Consiliul Director;

– intocmirea argumentatiei pentru sustinerea pozitiei Asociatiei in demersurile catre ASF sau alte entitati (ex: ministerul Finantelor Publice) cu privire la propuneri/situatii aparute la nivelul membrilor Asociatiei.

13.3. Directorul Executiv poate renunta la functie numai cu un preaviz de 45 zile lucratoare si raspunde, conform legii, pentru eventualele prejudicii aduse Asociatiei prin actele sau omisiunile sale.

Art.14 – Secretariatul Asociatiei

14.1.Secretariatul are in principal, urmatoarele sarcini:

a) intocmeste materialele necesare si pregăteşte şedinţele Consiliului Director şi ale Adunărilor Generale;

b) verifică cvorumul pentru tinerea statutara a şedinţelor şi conditiile de validitate pentru luarea hotărârilor;

c) întocmeşte, înregistrează şi distribuie procesele-verbale ale sedintelor Consiliului Director şi ale Adunărilor Generale;

d) înregistrează şi prelucrează toata corespondenţa;

e) centralizeaza opiniile membrilor Asociatiei pe diferite probleme si intocmeste proiectele pentru reglementari/standarde/opinii legislative care vor fi transmise in numele Asociatiei, dupa aprobarea Consiliului Director organismelor/institutiilor/ entitatilor din Romania sau strainatate

f) asigura asistenta necesara astfel incat Consiliul Director sa-si îndeplineasca atributiile corespunzator

g) asigură menţinerea legăturii si informarea permanenta a membrilor Asociatiei.

Directorul executiv conduce activitatea Secretariatului Asociatiei.

CAPITOLUL IV – Patrimoniul Asociatiei

Art.15 – Patrimoniul

Patrimoniul iniţial al Asociatiei este format din bunurile donate de United States Agency for International Development prin reprezentantul său Booz-Allen& Hamilton Inc.

Art.16 – Veniturile

16.1. Veniturile Asociatiei provin din:

a ) cotizatiile membrilor cu drepturi depline;

b) dobinzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

c) dividendele acordate de societatile comerciale infiintate de asociatie sau cele ale companiilor la care asociatia detine actiuni; in conditiile in care Asociatia nu reivesteste respectivele dividende in aceleasi societati comerciale, sumele dobandite se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului mentionat la art. 3.2. din prezentul Statut.

d) venituri realizate din activitati economice directe; Asociatia are dreptul de a desfasura astfel de activitati numai cu caracter accesoriu si daca sunt in stransa legatura cu scopul principal mentionat la art. 3.2. din prezentul Statut.

e) donatii, sponsorizari sau legate;

f) resurse obtinute de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau fonduri europene nerambursabile;

g) cursuri de pregătire, publicaţii în domeniu, servicii de specialitate;

h) alte venituri prevazute de lege.

16.2 Taxa de admitere se achita o singura data de catre membrii cu drepturi depline, la momentul dobandirii calitatii de membru. Contributia membrilor cu drepturi depline se calculeaza lunar si se plateste in cuantumul si la termenul stabilit de catre Adunarea Generala, pe baza facturilor emise de catre Asociatie. Plata contributiei se face in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Niciuna dintre platile mentionate nu este returnabila.

Art. 17 Registre şi exerciţiul financiar

17.1 Exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic.

17.2.Evidenţa contabilă a Asociatiei va fi verificată anual de cenzorul extern independent autorizat, sau comisia de cenzori (dupa caz), ales respectiv aleasa, de Adunarea Generala.

Raportul emis de cenzor/comisia de cenzori va fi pus la dispoziţia fiecărui membru al Asociatiei.

CAPITOLUL V – DIZOLVAREA ASOCIATIEI

Art.18. Dizolvarea Asociatiei se va face cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, in vigoare la data luarii deciziei de catre Adunarea Generala.

CAPITOLUL VI – LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.19. Lichidarea Asociatiei se va face cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, in vigoare la data luarii deciziei de catre Adunarea Generala.

CAPITOLUL VII – DISPOZITII FINALE

Art. 20. Modificarea Statutului se face prin hotararea Adunarii Generale. Propunerile de modificare trebuie inscrise pe ordinea de zi si comunicate membrilor odata cu convocatorul, in termenul stabilit prin prezentul Statut.

Ulterior luarii deciziei, modificarea Statutului trebuie inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi are sediul Asociatia. Inscrierea se face in ziua ramanerii definitive a incheierii de admitere, prin emiterea unui certificat de inscriere.

Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare si a fost intocmit in 5 exemplare.